Sebastiao Salgado

Humanitarian Photojournalist
Chubb Fellow: 
1991 to 1992