Richard Leakey

Paleoanthropologist, politician
Chubb Fellow: 
2003 to 2004