Mikhail Baryshnikov

Choreographer, dancer
Chubb Fellow: 
2003 to 2004