John A. Costello

Prime Minister of Ireland
Chubb Fellow: 
1955 to 1956