Arthur Koestler

Writer
Chubb Fellow: 
1951 to 1952